Dokumenti i obrasci

Ukoliko se prijavljujete putem konkursa, sve upute o dokumentima i njihovim formama možete pronaći detaljno navedene u tekstu konkursa, potrebno je dakle, samo ispuniti sve što je konkursom navedeno. S obzirom da Fakultet islamskih nauka razmjenu studenata uglavnom realizuje putem Erasmus+ programa, dokumenti i obrasci koji su vam potrebni su:

Nominacijsko
Pismo

CV Europass format

Ugovor o učenju

Sken pasoša

Prepis ocijena

Dokaz o poznavanju
stranog jezika

Nominacijsko pismo

 • je dokument kojim se daje podrška studentu da učestvuje u razmjeni i prijavi se na dati konkurs.
 • Ovaj dokument uvijek izdaje organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/centar) čiji je formular kreirala Služba za međunarodnu saradnju.
 • Ovo pismo priprema student elektronski i šalje e-mailom odgovornom prodekanu/koordinatoru na završno ispunjavanje i pripremanje (postavljanje na memorandum institucije) gdje ga na kraju štampa, potpisuje i stavlja pečat institucije.
 • Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.

Erasmus+ ugovor o učenju

 • Ovo je dokument u kojem se unose podaci o studentu i predmeti koje će student pratiti na izabranom univerzitetu.
 • Ugovor o učenju se preuzima iz teksta konkursa u word dokumentu – forma Erasmus+ ugovora je stalna, možete je pronaći u prilogu
 • Ispunjava se dio koji se odnosi na “before mobility”:
 • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unosite predmete koje planirate slušati na inostranom univerzitetu (dakle predmete koje ste našli na datom linku iz teksta konkursa ili dobili putem emaila od strane koordinatora na instituciji na koju želite ići).
 • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa vaše matične institucije (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Dakle, radi se o predmetima koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru imate na UNSA, pošto je to uslov za priznavanje,
 • Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate u ovom trenutku.
 • U tekstu konkursa je naznačeno da li je potreban potpisan dokument ili ne. Ukoliko da, dokument, pored unesenih podataka o predmetima mora imati potpis studenta i odgovornog prodekana.
 • Ovaj dokument se obavezno ispunjava u konsultaciji sa svojim prodekanom. Da bi se predmeti priznali, potrebno je minimalno 50% nastavnog plana i programa da se podudara, no aktivnosti priznavanja i usaglašenosti programa se provjerava sa prodekanom.
 • Pravilnik o mobilnosti (koji možete pronaći u prilogu) reguliše izradu ugovora o učenju i upoređivanje studijskih programa.
 • Dokument je na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava.

Uvjerenje o položenim ispitima, prepis osoba

 • Ovo je dokument koji izdaje studentska služba (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/centar), a sadrži listu predmeta i ocjena koje je student položio do trenutka prijavljivanja na konkurs.
 • S obzirom da većina članica izdaje ovaj dokument na lokalnom jeziku (B/H/S), provjerite u tekstu konkursa da li je potrebno prevoditi na engleski jezik.
 • Studenti viših ciklusa (master i PhD) pored trenutnog, dostavljaju prepis ocjena i sa prethodnog/prethodnih ciklusa.

CV (Europass format)

biografija o studentu koja može dati više podataka o kandidatu.

Sken pasoša

Potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu. Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom. Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja, odnosno da mu period važnosti ne istječe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti.

Dokaz o poznavanju stranog jezika

 • Ovo je dokument kojim se dokazuje da kandidat poznaje strani jezik u tom nivou da može pratiti predavanja ili raditi istraživanje.
 • Ukoliko u tekstu konkursa nije naznačen isključivo određeni dokument koji treba dostaviti kao dokaz o poznavanju stranog jezika, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija:
 • oficijelni certifikatikoji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge za engleski jezik, DELE za španski, GOETHE za njemački jezik, itd.) ili
 • APTIS (certifikat British Councila kroz testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
 • diploma certificirane škole za strane jezike(dakle potvrdsa na kojoj će biti naglašen nivo poznavanja u skladu sa CERF-om, B1 ili više). Ove potvrde se izdaju na engleskom jeziku te prevod nije potreban, ili
 • potvrda koju  ispunjava i potpisuje odgovorna osoba (odgovorni prodekan ili profesor engleskog jezika uz predočene dokaze) na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
 • Što se tiče nivoa poznavanja jezika, on mora biti ispoštovan – minimum B1, a neki traže čak i B2. Za dodatne informacije, svakako vam predlažemo da provjerite sa univerzitetom na koji se prijavljujete koji nivo i koji certifikat se traži.

Dodatni dokumenti

Nakon nominacije, i ukoliko budete obavješteni da ste dobili stpendiju, od vas mogu tražiti dodatne dokumente. To možete provjeriti dodatnim kontaktiranjem univerziteta ukoliko niste sigurni ili ukoliko u tekstu konkursa nije eksplicitno naznačeno. Obično je to motivaciono pismo (koje treba biti na engleskom jeziku, maksimalno jedna stranica tipkanog teksta A4 formata).

Napomena

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom postupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

Prilozi:

 • Learning agreement for Studing (Ugovor o učenju)
 • Learning agreement for Training (Ugovor o akademskoj praksi)
 • Nomination letter (Nominacijsko pismo)
 • Primjer ispunjenog Learning agreementa
 • Pravilnik o mobilnosti_Ispunjavanje dokumenata
 • Vodič za ispunjavanje Learning agreement

Fali:

 • Primjer ispunjenog nominacijskog pisma
 • Primjer ispunjenog Ugovora o praksi
 • Obrazac za ekvivalenciju
 • Primjer motivacionog pisma

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044