Select Page

Dokumenti i obrasci

Ukoliko se prijavljujete putem konkursa, sve upute o dokumentima i njihovim formama možete pronaći detaljno navedene u tekstu konkursa, potrebno je dakle, samo ispuniti sve što je konkursom navedeno. Koristan link: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

S obzirom da Fakultet islamskih nauka razmjenu studenata uglavnom realizuje putem Erasmus+ programa, osnovni dokumenti i obrasci koji su vam potrebni su:

Nominacijsko
Pismo

Izjava o prethodnim mobilnostima

Ugovor o učenju

CV Europass format

Dokaz o poznavanju stranog jezika

Prepis ocjena

Sken pasoša

 1.  Nominacijsko pismo
 • Dokument kojim se daje podrška studentu da učestvuje u razmjeni i prijavi se na dati konkurs.
 • Ovaj dokument uvijek izdaje organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/centar) čiji je formular kreirala Služba za međunarodnu saradnju.
 • Ovo pismo priprema student elektronski i šalje e-mailom odgovornom prodekanu/koordinatoru na završno ispunjavanje i pripremanje (postavljanje na memorandum institucije) gdje ga na kraju štampa, potpisuje i stavlja pečat institucije.
 • Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.
 1. Erasmus+ ugovor o učenju
 • Ovo je dokument u kojem se unose podaci o studentu i predmeti koje će student pratiti na izabranom univerzitetu.
 • Ugovor o učenju se preuzima iz teksta konkursa u word dokumentu – forma Erasmus+ ugovora je stalna, možete je pronaći u prilogu
 • Ispunjava se dio koji se odnosi na “before mobility”.
 • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unosite predmete koje planirate slušati na inostranom univerzitetu (dakle predmete koje ste našli na linku datom u tekstu konkursa, ili dobili putem emaila od strane koordinatora na instituciji na koju želite ići).
 • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa vaše matične institucije (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Dakle, radi se o predmetima koji su 50% i više podudarni sa predmetima koje u istom semestru imate na UNSA, pošto je to uslov za priznavanje.
 • Tabele koje dalje slijede u dokumentu ne ispunjavate u ovoj fazi procesa.
 • U tekstu konkursa je naznačeno da li je potreban potpisan dokument ili ne. Ukoliko da, dokument, pored unesenih podataka o predmetima mora imati potpis studenta i odgovornog prodekana.
 • Ovaj dokument se obavezno ispunjava u konsultaciji sa prodekanom. Da bi se predmeti priznali, potrebno je da se podudara minimalno 50% nastavnog plana i programa, no aktivnosti priznavanja i usaglašenosti programa se provjeravaju sa prodekanom.
 • Pravilnik o mobilnosti (koji možete pronaći u prilogu) reguliše izradu ugovora o učenju i upoređivanje studijskih programa.
 • Dokument je na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava.
 • Koristan link: https://international.unsa.ba/ugovor-o-ucenju/
 1. Izjava kandidata o prethodnim mobilnostima
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti je oficijelni dokument Univerziteta u Sarajevu kojim kandidat potvrđuje svoje prethodne međunarodne mobilnosti kroz programe koje finansira Evropska komisija (Erasmus Mundus i Erasmus+). Ovaj dokument se koristi prilikom odabira kandidata gdje se (pored ostalih kriterija) prednost daje onim kandidatima koji imaju nimalo ili malo iskustva sa međunarodnim mobilnostima (razmjenom).
 • Ovaj dokument se preuzima u elektronskoj formi (Word), te ga ispunjava sam kandidat.
 • Nakon ispunjenog dokumenta, kandidat štampa, potpisuje, te skenira (u PDF format) i dostavlja zajedno sa ostalom dokumentacijom.
 • Odgovarajte vjerodostojno prilikom pripremanja ove izjave, jer se svi podaci mogu provjeriti.
 1. Uvjerenje o položenim ispitima, prepis ocjena
 • Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena) je dokument koji izdaje studentska služba organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu na zahtjev studenta.
 • Studenti viših ciklusa (master ili doktorant) pored trenutnog, moraju dostaviti prepise ocjena i za prethodne studije:
 1. Master za trenutno ostvarene rezultate na master studiju i za bachelor studij.
 2. Doktorant za trenutno ostvarene rezultate na na doktorskom studiju, te za bachelor i master studij).
 • U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse može se dostaviti i dodatak diplomi.
 • Neke organizacione jedinice automatski (po traženju) izdaju ovaj dokument na engleskom jeziku, dok većina ne. Ukoliko nije izričito naglašeno u tekstu konkursa, prepis ocjena nije potrebno prevoditi.
 • Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diploma, se neće uzimati u obzir.
 1. CV (Europass format)
 • Biografija koja može dati više podataka o kandidatu.
 1. Skenirana stranica pasoša
 • Potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu.
 • Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom.
 • Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja, odnosno da mu period važnosti ne istječe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti.
 1. Dokaz o poznavanju stranog jezika
 1. Dodatni dokumenti
 • Nakon nominacije i ukoliko budete obavješteni da ste dobili stpendiju, strani univerzitet može tražiti dodatne dokumente. To možete provjeriti dodatnim kontaktiranjem univerziteta ukoliko niste sigurni, ili ukoliko u tekstu konkursa nije eksplicitno naznačeno. Obično je to motivaciono pismo (koje treba biti na engleskom jeziku, maksimalno jedna stranica tipkanog teksta A4 formata), pismo preporuke, prijedlog istraživačkog rada, dodatni certifikati itd.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044