Select Page

Drugi oblici razmjene

Pored programa Erasmus+ razmjenu je moguće realizovati putem standardnih sporazuma o saradnji (vidjeti tabelu Bilateralni ugovori). Ovakva vrsta razmjene je manje zastupljena, jer u većinskim slučajevima ne uključuje stipendiju i student sam snosi troškove puta, boravka i studija.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044