Select Page

Uvjeti za prijavu i kriteriji odabira

Odlazni (outgoing) studenti su studenti Univerziteta u Sarajevu koji, radi realizacije mobilnosti, privremeno nastavljaju studij, na inostranoj instituciji (institucija domaćin). Odlazni (outgoing) studenti su studenti Univerziteta u Sarajevu koji, radi realizacije mobilnosti, privremeno nastavljaju studij, na inostranoj instituciji (institucija domaćin).Kako biste se mogli prijaviti na Erasmus+, kao najzastupljeniji vid razmjene na našem Fakultetu, potrebno je da ispunite sljedeće uslove:

1. Biti student na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini.

 • studenti prvog, drugog, trećeg i integrisanog ciklusa studija:
 • redovni
 • vanredni
 • studenti koji obnavljaju godinu prvi put uopšte (dakle, NE prvi put prvu godinu, prvi put drugu godinu itd.)
 • studenti upisani prvi put u apsolventski status
 • student u okviru Erasmus+ programa ima pravo da se prijavi dva (2) puta na međunarodnu kreditnu mobilnost (2 semestra ili 1 akademska godina) u okviru jednog ciklusa studija (npr. 2 puta kao bachelor, 2 puta kao master, 2 puta kao doktorant)
 • prednost prilikom nominacije, odnosno rangiranja studenata se uvijek daje onima koji prije nisu učestvovali u mobilnosti ili imaju manji broj mobilnosti
 • u slučaju ujednačenosti kandidata po prethodnom kriteriju, daljnje rangiranje zavisi od akademskog postignuća studenata na osnovu prosječne ocjene (GPA)
 • za više o mogućim drugim kriterijima odabira vidjeti: https://international.unsa.ba/kriterij-odabira/

2. Imati ostvarenih 30 ECTS bodova prilikom prijave.

 • (Student prve godine u drugom semestru se može prijaviti za mobilnost u drugoj godini)

3. Mora postojati međuinstitucijski sporazum između Univerziteta u Sarajevu (u našem slučaju Fakulteta islamskih nauka) i (preferiranog) univerziteta u inostranstvu.

4. Trajanje vaše mobilnosti treba da bude: 3-12 mjeseci.

Možete se prijaviti na jedan od dva tipa mobilnosti za studente:

 • Student Mobility for Studing – Mobilnost u svrhu studiranja.
 • Student Mobility for Training – Mobilnost u svrhu akademske prakse. Period ove vrste mobilnosti može trajati minimalno 3 mjeseca (ili jedan semestar) do 12 mjeseci (dva semestra). Mogućnost prakse mora biti ugovorena između dva univerziteta međuinstitucionalnim ugovorom, a mogućnost za ovakvu prijavu bude naglašena u konkursima za razmjenu.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044