Select Page

Uvjeti za prijavu i kriteriji odabira

Vrste razmjene za akademsko i nenastavno osoblje su:

1. STA (Staff Mobility for Teaching)

 

 • Za ovu opciju se prijavljuje akademsko osoblje (redovni profesori, vanredni profesori, docenti) gdje se dogovara izvođenje nastave u različitim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe.
 • Osoblje mora predavati minimalno 8 sati nastave sedmično ili u kombinaciji 4 + 4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa predstavnicima institucije – domaćina) kao i pripremanje i organizacija predavanja, i pojedinačne nastavne sesije.
 • Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.
 • Za opciju teaching prijavljuje se ono akademsko osoblje koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može držati predavanja na Univerzitetu u Sarajevu.
 • prednost prilikom nominacije, odnosno rangiranja kandidata se uvijek daje onima koji prije nisu učestvovali u mobilnosti ili imaju manji broj mobilnosti.
 • u slučaju ujednačenosti kandidata po prethodnom kriteriju, daljnje rangiranje može zavisiti od „kriterija prioriteta“  partnerske ustanove
 • za više o mogućim drugim kriterijima odabira vidjeti: https://international.unsa.ba/kriterij-odabira/.

2. STT (Staff Mobility for Training)

 

 • Za ovu opciju se prijavljuje nenastavno osoblje, koje je najčešće određeno održavanjem radionica ili seminara, kao npr. sedmice obuke osoblja (staff week) iz određene oblasti (npr. internacionalizacija).
 • Ovu opciju mobilnosti može koristiti u iznimnim slučajevima i akademsko osoblje ukoliko je aktivno i direktno uključeno u administraciju čija je tematika predložena za ovu mobilnost (npr. prodekani za međunarodnu saradnju u okviru prisustvovanja staff weeku iz oblasti Erasmus+ implementacije KA107 projekta) i gdje se očekuje aktivno predstavljanje aktivnosti koji prate ovaj projekat.
 • Također, ovu opciju mogu koristiti i asistenti, viši asistenti i lektori.
 • Najčešći povod za ove mobilnosti je staff week – sedmica obuke/treninga iz oblasti međunarodne saradnje
 • prednost prilikom nominacije, odnosno rangiranja kandidata se uvijek daje onima koji prije nisu učestvovali u mobilnosti ili imaju manji broj mobilnosti.
 • u slučaju ujednačenosti kandidata po prethodnom kriteriju, daljnje rangiranje može zavisiti od „kriterija prioriteta“  partnerske ustanove
 • za više o mogućim drugim kriterijima odabira vidjeti: https://international.unsa.ba/kriterij-odabira/.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044