Select Page

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Služba za rad sa studentima

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

u I (obnova godine) te II, III i IV godinu I ciklusa studija (prvi upis i obnova godine) u akademskoj 2020/2021. godini

 

  1. Upisni list
  2. Dva ŠV-20 obrasca za akademsku 2020/2021. godinu (čitko popuniti)
  3. Jedan semestralni list (čitko popuniti)
  4. Uplatnica za upisninu

Instrukcije za uplatu:

 

Redovni studij (troškove studija snosi Osnivač)

Iznos:   100,00 KM za studente koji prvi put upisuju godinu

200,00 KM za studente koji obnavljaju godinu

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH

Transakcijski račun kod Vakufske banke – Sarajevo

Broj računa: 1602005500015065

Svrha uplate: Upisnina 2020/2021.

 

Redovni studij (troškove studija snosi student)

Iznos:   1.200,00 KM za studente koji prvi put upisuju godinu*

80,00 KM po nepoloženom ispitu za studente koji obnavljaju godinu*

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH

Transakcijski račun kod Vakufske banke – Sarajevo

Broj računa: 1602005500015065

Svrha uplate: Upisnina 2020/2021.

 

Vanredni studij

Iznos:   900,00 KM za studente koji prvi put upisuju godinu*

60,00 KM po nepoloženom ispitu za studente koji obnavljaju godinu*

1.500,00 KM (za strane državljane, osim onih iz regiona, s područja bivše SFRJ)*

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH

Transakcijski račun kod Vakufske banke – Sarajevo

Broj računa: 1602005500015065

Svrha uplate: Upisnina 2020/2021.

 

*Uplata za vanredni, redovni samofinansirajući kao i za studij za strane državljane vrši se u dvije jednake rate: prva prilikom upisa a druga najkasnije 10. januara 2021. god.

 

  1. Uplatnica – naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture na Univerzitetu (ISSS), OBAVEZNO sa naznakom da se upisujete na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema (REKTORAT)

Iznos: 10,00 KM

Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija: 2104001

 

 

  1. Uplatnica – naknada za razvoj informacionog sistema i informacione strukture Fakulteta

Iznos: 10,00 KM

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH

Transakcijski račun kod Vakufske banke – Sarajevo

Broj računa: 1602005500015065

Svrha uplate: Razvoj ISSS

 

  1. Uplatnica za obnovu bibliotečkog fonda

Iznos: 30,00 KM

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH

Transakcijski račun kod Vakufske banke – Sarajevo

Broj računa: 1602005500015065

Svrha uplate: Bibliotečki fond

 

  • Upisni materijal kupuje se na Fakultetu islamskih nauka.

 

  • Upis treba izvršiti najkasnije do 28.09.2020.

Pozivamo studentu koji su već stekli uvjet za upis naredne godine da upis obave što prije kako bi neometano mogli započeti  sa novom akademskom godinom.

 

Odlukom Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka broj: 01/UO-5-1072/15 od 06.10.2015. godine studenti prvog i drugog ciklusa – vnredni studij – iz čijih domaćinstava su upisana dva ili više članova za svakog od upisanih visina participacije troškova studija umanjuje se za iznos 50% od visine participacije troškova studija za vanredni studij  određene odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009. godine.

 

08.09.2020.                                                                                                           Studentska služba