Select Page
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

 

Prof. Dizdarević je studij psihologije završio na Odjeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1958. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj stvaralačkih sposobnosti na socijalno ponašanje učenika“ odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1978. kao prvi doktor psiholoških nauka u Bosni i Hercegovini.

Svoj radni angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otpočeo je 1961.  godine u svojstvu asistenta. U zvanje docenta izabran je 1978., vanrednog profesora 1980. a redovnog profesora 1987. godine.

Predavao je predmete Opća psihologija i Psihologija ličnosti.

Prof. Dizdarević je osnivač i prvi predsjednik Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Predavao je i na Odsjeku za pedagogiju i Odsjeku za filozofiju i sociologiju, a kao gostujući predavač nastavu je izvodio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, te na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Penzionisan je 2004. a u zvanje profesor emeritus izabran je 2005. godine.

Prof. Dizdarević objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Bio je urednik časopisa Porodica i dijete, Odjek, Prosvjetni list, Revija za psihologiju.

Bio je potpredsjednik i predsjednik Društva psihologa Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza udruženja za profesionalnu orijentaciju Jugoslavije. Dobitnik je nagrade “Veselin Masleša” kao i Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva za 1991. godinu.