Select Page

U četvrtak, 09. jula 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Lepića Sakiba pod naslovom ,,Pitanja i odgovori o namazu na internet stranici ”Znaci” u periodu 2000.-2005.” Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr  Mustafa Hasani, predsjednik Komisije, doc. dr. Senad Ćeman, član Komisije te prof. dr. Nedim Begović, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat Lepić Sakib proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti fikha.

 

 

U srijedu, 02. septembra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana je javna odbrana doktorskog rada kandidata mr. Saliha Indžića pod naslovom “Osobenosti muslimanske kritike hadisa, s posebnim osvrtom na savremene trendove”. Doktorska disertacija uspješno je odbranjena pred Komisijom u sastavu: doc. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik Komisije, prof. dr. Fuad Sedić, član Komisije te prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane mr. Salih Indžić proglašen je doktorom islamskih nauka u oblasti hadisa.

 

 

U četvrtak, 10. septembra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu kandidat Jazvin Kenan uspješno je odbranio magistarski rad na temu „Rad Alije Silajdžića na polju fikha s osvrtom na djelo Testamenat u šeriatskom pravu“. Rad je odbranjen ped Komisijom u sastavu: doc. dr. Senad Ćeman, predsjednik Komisije, prof. dr. Mustafa Hasani, član Komisije te prof. dr. Nedim Begović, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat Jazvin Kenan proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti fikha.

 

 

U srijedu, 16. septembra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, kandidat Palo Kenan uspješno je odbranio magistarski rad na temu ”Inkluzija i uključivanje djece sa teškoćama u razvoju u vjeronaučnu nastavu”. Rad je odbranjen ped Komisijom u sastavu: prof. dr. hfz. Aid Smajić, predsjednik Komisije, prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, član Komisije te prof. dr. Haris Cerić, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat Palo Kenan proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti islamske vjeronauke i religijske pedagogije.

 

 

U srijedu, 23. septembra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata hfz. Bajrama Dizdarevića na temu ”Razumijevanje tradicije u muslimanskoj teologiji uz osvrt na tekstove sa tradicijskim uklonom u časopisima ”Alamanah”. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: dr. dr. Orhan Jašić, docent, predsjednik Komisije, dr. Samir Beglerović, vanredni profesor, član Komisije te dr. Nedžad Grabus, vanredni profesor, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat  hfz. Bajram Dizdarević proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti akaida.

 

U srijedu, 23. septembra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, održana je javna odbrana magistarskog rada kandidata Elvedina Ibrahimspahića pod naslovom ”Rješavanje konflikata – Poslanički model”. Rad je uspješno odbranjen ped Komisijom u sastavu: mr. Fadilj Maljoki, predsjednik Komisije, prof. dr. Nedim Begović, član Komisije te prof. dr. Zuhdija Hasnović, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat Elvedin Ibrahimspahić proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti hadisa.

 

 

U ponedjeljak, 12. oktobra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, kandidat Ćuprija Hajrudin uspješno je odbranio magistarski rad na temu ”Mogućnosti i utjecaj religijskog odgoja na vrijednosti i ponašanja učenika sarajevskih osnovnih škola”. Rad je odbranjen ped Komisijom u sastavu: prof. dr. hfz. Aid Smajić, predsjednik Komisije, prof. dr. Haris Cerić, član Komisije te prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat Ćuprija Hajrudin proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti religijske pedagogije.

 

U utorak, 13. oktobra 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, kandidat Eminović Sejd uspješno je odbranio magistarski rad na temu „Karađoz-begova medresa u Mostaru: Razvoj i doprinos odgoju i obrazovanju“. Rad je odbranjen ped Komisijom u sastavu: dr. Haris Cerić, vanredni profesor, predsjednik Komisije, dr. Ahmet Alibašić, vanredni profesor, član Komisije te dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, vanredni profesor, mentor i član Komisije. Ovim činom odbrane kandidat Eminović Sejd proglašen je magistrom islamskih studija u oblasti religijske pedagogije.