Select Page
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata
Broj: 999/18
22.08.2018.
Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i odluke dekana Fakulteta islamskih nauka br. 01-02-868/18 od 29.06.2018. godine, Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata donosi
O D L U K U
Usvaja se preliminarna rang-lista kandidata po objavljenom i provedenom konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka u akademskoj 2018/19. godini.
Uvid u liste moguće je ostvariti na oglasnoj ploči Fakulteta ili pozivom na broj tel. 033 251 011.
Pravna pouka:
Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u pisanoj formi Vijeću u roku tri (3) dana od dana objavljivanja liste.
Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata