Select Page

Broj: VDS-85-458/24
Datum: 29.05.2024. godine

OBAVJEŠTENJE

o stavljanju na uvid javnosti korigovane verzije doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije kandidata mr. Lejle Boškailo

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, KORIGOVANA VERZIJA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom „Maturidijino kritičko sagledavanje mutezilizma i drugih frakcija u njegovom tefsiru Te'vilat-l-Kur'an (Te'vilatu ehli-s-Sunneti)“ mr. Lejle Boškailo, i IZVJEŠTAJ O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Dr. Nedžad Grabus, redovni profesor, predsjednik,
2. Dr. Džemal Latić, redovni profesor, mentor i član,
3. Dr. Almir Fatić, redovni profesor, član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Korigovana verzija doktorske disertacije i Izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 06. 06. 2024. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 14:30- 17:00 sati na Fakultetu islamskih nauka, ulica Ćemerlina 54.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof. dr. Almir Fatić

Dostavljeno:
1x Oglasna tabla Fakulteta islamskih nauka
1x Oglasna tabla Univerziteta u Sarajevu