Select Page

Dana 18.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ammara Bašića pod naslovom “Sadržajni i strukturalni aspekti hutbi Poslanika, s.a.v.s.” Kandidat je branio rad pred Komisijom u sastavu: dr Zuhdija Hasanović, redovni profesor, predsjednik Komisije, dr hfz. Dževad Šošić, vanredni profesor, član Komisije i dr hfz. Kenan Musić, docent, mentor i član Komisije. Nakon uspješno odbranjenog rada, kandidatu je dodijeljena akademska titula i stručno zvanje Magistar islamskih studija, oblast Hadis.