Select Page

Dana 17.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ejuba Jašića pod naslovom ”Prevođenje ajeta u djelima Mehmeda Handžića”. Kandidat je branio rad pred Komisijom u sastavu: dr Enes Karić, redovni profesor, predsjednik Komisije, dr Amrudin Hajrić, vanredni profesor, član Komisije i dr Almir Fatić, vanredni profesor, mentor i član Komisije. Nakon uspješno odbranjenog rada, kandidatu je dodijeljena akademska titula i stručno zvanje Magistar islamskih studija, oblast Tefsir.