Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 25. oktobra 2018. godine odbranjen magistarski rad kandidata mr. Muamera Imamovića, pod naslovom „Dobrobit životinja u islamskoj klasičnoj i zapadnoj klasičnoj etičkoj tradiciji.“

Kandidat je svoj magistarski rad uspješno odbranio pred Komisijom u sastavu: doc. dr Rusmir Šadić, predsjednik Komisije, viši asistent dr dr Orhan Jašić, član Komisije, vanredni profesor dr Dževad Hodžić, mentor i član Komisije.

Muamer Imamović rođen je 21.11.1983. godine u Zenici od oca Hađe i majke Fatime. Osnovno obrazovanje završio je u Nemiloj, gdje je pohađao OŠ „Ćamil Sijarić.“ Po završetku osnovnog obrazovanja, 1998. godine upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 2002. godine i stiče zvanje imam, hatib i muallim. Iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (teološki smjer). Diplomski rad odbranio je 06.04.2009. godine te stekao zvanje profesora islamske teologije. Godine 2010. upisuje postdiplomski studij „Savremene islamske studije“ na istoimenom fakultetu.