Select Page

 

U utorak, 27. decembra 2022. godine, studenti na predmetu Historija šerijatskog prava imali su zadovoljstvo da prate gostujuće predavanje dr. Ehlimane Memišević, docentice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Tema o kojoj je doc. Memišević govorila bila je komparacija sudstva u jevrejskom, šerijatskom i engleskom pravu. Ona je predstavila povijest jevrejskog pravnog sistema od biblijskog perioda do danas, ukazavši na razloge koje su omogućili opstanak tog prava kroz stoljeća, kao i povijest engleskog prava, osvrćući se na njegovo porijeklo i reforme koje je pretrpjelo. Osim toga, studentima je ponudila sistematičan pregled sličnosti i razlika između tri pravna sistema u pogledu razvoja koncepata pravde i pravičnosti, te funkcije suđenja.

Imajući uvid u povijest i razvoj različitih pravnih sistema studenti su dobili širi kontekst razvoja prava i sudstva u šerijatskom pravu.

Doc. Memišević predaje na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Polja njezinog naučnog interesovanja su pravna historija, odnos države, prava i religije, pravni pluralizam, komparativno pravo i dr. Napisala je više naučnih radova iz ovih oblasti.