Select Page

Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 44. redovnoj sjednici održanoj 22. decembra 2021. godine usvojio konačnu listu dobitnika nagrada na naučni/umjetnički rad na Univerzitetu u Sarajevu za 2020. godinu, a u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetičnog rada.

Među dobitnicima nagrada za naučni rad je dr. Nedim Begović, vanredni profesor i prodekan za kvalitet na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Nagrade se dodjeljuju po osnovu objavljivanja naučnih radova u časopisima koji su indeksirani u naučnoj bazi Web of Science (Core Collection), kao i monografija/poglavlja u knjigama koje su objavljene od prestižnih međunarodnih izdavača, u skladu s usvojenom metodologijom Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu.

Svečana dodjela nagrada planirana je za januar 2022. godine.

Dodatak

Lista nagrađenih autora

Lista nagrađenih autora