Select Page

Dekanat Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu izražava žaljenje zbog izjave Stjepana Kljujića kojom je, iznoseći neprimjerene komentare u Centralnom dnevniku FACE TV na račun odjevne prakse Naide Hote-Muminović, ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, konstatirao nespojivost obavljanja javne funkcije sa nošenjem mahrame.
Kao menadžment ustanove koja obrazuje i generacije mladih žena, budućih stručnjaka na odgojno-obrazovnom polju, osjećamo potrebu da reagiramo na ovakvu štetnu izjavu kojom se otvoreno poziva na diskriminaciju i segregaciju muslimanki u društvenom i javnom prostoru.
Podsjećamo da je nošenje mahrame izraz religijske prakse i pridržavanja religijskih normi koji su zaštićeni oblici prava na manifestiranje religije, kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi, prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (član 9) i Ustavu Bosne i Hercegovine (član II, par. 3, alineja g). Prema praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pravo na manifestiranje religije „u privatnom i javnom životu“ ne smije biti uskraćeno ni onim licima „koja u svojstvu izabranih i imenovanih predstavnika učestvuju u vršenju javne vlasti“ (predmet U 3/13, 26. novembar 2015., par. 93).
Izjava Kljujića u suprotnosti je sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini koji zabranjuje aktivnosti i djela usmjerena na raspirivanje vjerske mržnje protiv pripadnika bilo koje religije (član 5, par. 2, alineja c). Izjavom se, također, otvoreno zagovara diskriminacija na osnovu religije u ostvarivanju učešća u javnom životu koja je zabranjena Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini.
Cijenimo da sporna izjava odražava shvatanje koje je dominiralo u komunističkom sistemu da je religija isključivo privatna stvar pojedinca, te izražavamo čvrstu opredijeljenost da se u sistemu formalnog obrazovanja u savremenom bosanskohercegovačkom društvu, kao i u medijskom prostoru, afirmiraju napredni standardi slobode religije ili uvjerenja koji čine sastavni dio liberalne demokratske tradicije.

 

Prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan