Select Page

U subotu i nedjelju, 29. i 30. septembra, i u subotu i nedjelju, 13. i 14. oktobra 2018. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN) održan je program Stručnog usavršavanja nastavnika Islamske vjeronauke i studenata FIN-a. Program je organiziralo Udruženje vjeroučitelja Kantona Sarajevo i Aktiv vjeroučitelja Sarajevo u saradnji sa FIN-om, uz podršku nastavnog osoblja i saradnika Katedre za religijsku pedagogiju i psihologiju, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Prvi dio programa, 29. i 30. septembara, realiziran je o temi Devijantno ponašanje učenika osnovnih i srednjih škola – prepoznavanje, prevencija i korigovanje. O navedenoj temi izlagali su dr. Selvira Draganović (Prepoznavanje i detekcija devijantnog ponašanja u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo – osvrt na matrice), dr. Amela Dautbegović (Emocionalna prilagodba djece i adolescenata u školskom kontekstu – programi primarne prevencije), dr. Irma Džambo (Socio-pedagoški model prevencije devijantnog ponašanja – iskustva iz prakse)i dr. hfz. Aid Smajić (Uloga religije u prevenciji devijantnog ponašanja – mogućnosti i izazovi). U okviru prvog dijela programa, asistenti na Katedri za Religijsku pedagogiju i psihologiju, Mirzeta Brkić i Ahmed Čolić, realizirali su dvije praktične radionice: Komuniciraj sa mnom! Vjeroučitelju, osnažite me!

Drugi dio programa, 13. i 14. oktobra, realiziran je o temi Stereotipi, predrasude i diskriminacija. O navedenoj temi izlagali su dr. Jadranka Kolenović-Đapo (Zašto imamo stereotipe i predrasude – put ka njihovom smanjenju), dr. Sibela Zvizdić (Stereotipi, predrasude i diskiminacija u školi), dr. hfz. Aid Smajić (Religioznost i međuetnička tolerancija mladih između religijskih ideala i bosanskohercegovačke stvarnosti) i Dženana Kuluglija (Stereotipi i predrasude u školi – preventivno savjetovanje). U okviru drugog dijela programa asistenti Mirzeta Brkić i Ahmed Čolić, također su realizirali dvije praktične radionice: Ja i moje predrasude? i Svi smo različiti i trebamo druge.

Nastavnicima Islamske vjeronauke i studentima FIN-a, u uvodnom obraćanju, obratili su se dekan FIN-a, dr. Zuhdija Hasanović i predsjednik Udruženja vjeroučitelja Salem Halilović. U svojim obraćanjima istaknuli su važnost koju ovako koncipirani programi stručnog usavršavanja imaju za nastavnike Islamske vjeronauke i studente FIN-a. Stručnom usavršavanju prisustvovalo je oko 120 nastavnika i studenata.

Udruženje vjeroučitelja, Aktiv vjeroučitelja i Fakultet islamskih nauka će i ubuduće nastaviti podržavati ovakve i slične programe kako bi nastavnicima Islamske vjeronauke i studentima FIN-a pružili mogućnost za razvijanje i usavršavanje kompetencija potrebnih za suočavanje sa izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom radu.