Select Page

https://unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-studenata-na-univerzitet-u-sarajevu-za-akademsku-20222023-godinu

https://www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2022-06/UNSAplan-upisa-za-II-ciklus-studija-2022-2023%20nakon%20Vlade_0.pdf

Odluka o kriterijima – DRUGI CIKLUS

 

Dokumenti potrebni za upis:

Diploma o završenom studiju/Uvjerenje o završenom studiju

Dodatak diplomi/ Uvjerenje o položenim ispitima

Rodni list

Uvjerenje o državljanstvu