Select Page

Istraživanje prakse Evropskog suda za ljudska prava o slobodi religije ili uvjerenja na radnom mjestu

 

„Akomodacija religije ili uvjerenja na radnom mjestu u kontekstu sadašnjih multikulturalnih i religijskih raznolikih evropskih društava, u kojima islam zauzima istaknuto mjesto, tek je odskora postala predmetom naučnog interesa. Dva glavna nadnacionalna pravna okvira za zaštitu slobode religije na radnom mjestu, naime pravo ljudskih prava Vijeća Evrope i antidiskriminacijski zakoni Evropske Unije, na način kako su interpretirani u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske Unije, te u određenom broju zemalja članica Unije, bila su u fokusu dosadašnjih istraživanja (…) Trenutno postoji otvorena rasprava o tome treba li postojeće pravne alate Europske konvencije o ljudskim pravim (član 9.) i Direktive EU 2000/78/EC dopuniti uvođenjem izričite dužnosti razumnog prilagođavanja kako bi se osigurala efikasnija zaštita slobode religije zaposlenika.“

 

U posljednjem broju časpisa Journal of Muslims in Europe dr. Nedim Begović, vanredni profesor i prodekan za kvalitet na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, objavio je članak pod naslovom „Freedom of Religion in the Workplace: The European Court of Human Rights Decisions on Applications Made by Muslim Apellants“ (Sloboda religije na radnom mjestu: Odluke Evropskog suda za ljudska prava o predstavkama muslimanskih apelanata). Članak analizira sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava o akomodaciji islamskih obreda na radnom mjestu. Autor tvrdi da Sud, do sada, nije pružio odgovarajuće poticaje državama potpisnicama Evropske konvencije o ljudskim pravima da udovolje vjerskim potrebama muslimanskih zaposlenih na radnom mjestu. S obzirom na ovo otkriće, autor smatra da se akomodacija islama na radnom mjestu, prioritetno, treba osigurati u okviru nacionalnog pravnog okvira.

 

Journal of Muslims in Europe, u izdanju Brilla, posvećen je objavljivanju članaka koji tretiraju savremena pitanja o islamu i muslimanima u Evropi iz perspektive različitih naučnih disciplina, kao i historijska istraživanja koja su relevantna za sadašnjost. Časopis je indeksiran u međunarodnoj bibliografskoj bazi SCOPUS, a prema bibliometrijskim pokazateljima Scimago Journal & Country Rank, u oblasti religijskih studija, svrstan je u periodima 2013.-2016. i 2018.-2019. godine u kvartilu Q1.

 

Pristup članku moguć je putem linka:

https://doi.org/10.1163/22117954-BJA10011