Select Page

Na osnovu odredbe člana 38. Pravila Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i saglasnosti Rijaseta Islamske zajednice u BiH broj: 02-03-2-1952-3/20 od 28. ramazana 1441. h.g., odnosno 21. maja 2020. godine, Studentski centar IZ u BiH raspisuje:

K O N K U R S

za prijem studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH

u akademskoj 2020/21. godini

I

Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će u akademskoj 2020/21. godini primiti 180 studenata na smještaj i ishranu prema utvrđenim Jedinstvenim kriterijima iz Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke Federacije BiH od 30.05.2011. godine.

Pravo na smještaj imaju redovni studenti Fakulteta islamskih nauka i drugih fakulteta upisani u prvi i drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja.

Studentski centar prima i studente sa obezbijeđenim subvencijama od kantona, općina,  Federacije, Distrikta i dr.

II

Studentski centar u domu za korisnike pruža sljedeće usluge:

 • Smještaj u klimatiziranim dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama sa kupatilom, uz cjelodnevno korištenje energenata;
 • Usluge ishrane 2 obroka dnevno;
 • Korištenje sanitarne tople vode;
 • Zamjena posteljine 2x mjesečno;
 • Korištenje interneta;
 • Korištenje čitaonice i biblioteke;
 • Korištenje kafeterije i prostorija studentskog kluba;
 • Korištenje sportskog terena;
 • Korištenje fitness sobe;
 • Korištenje vešeraja;
 • Učešće u programima i sekcijama edukativnog karaktera;
 • Učešće u programima vjerskog, društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog karaktera;
 • Korištenje prostorija, terena i kompleksa Studentskog centra za druge aktivnosti.

Usluge ishrane podrazumijevaju korištenje dva obroka dnevno, doručak (7:00-9:00 h) i ručak (15:00-18:00 h). Kalorična vrijednost i zdravstvena ispravnost hrane je pod stalnim nadzorom stručnih institucija i u skladu sa normativima primjerenim životnom dobu korisnika.

III

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Prijavu za prijem u Studentski dom Studentskog centra IZ u BiH (Obrazac prijave i Rješenje o administrativnoj zabrani dostupni su na web-stranicama Studentskog centra IZ u BiH (www.studentskicentariz.ba), Fakulteta islamskih nauka (www.fin.unsa.ba) i facebook stranici Studentskog centra IZ u BiH.

Popunjena prijava sa dokumentacijom dostavlja se lično ili poštom na adresu Studentskog centra IZ u BiH.

 1. Uvjerenje od visokoškolske ustanove da je redovan student u akademskoj 2019/20. godini (orginal)

Napomena:

            –  kopije indeksa se ne primaju

– studenti master studija čija se predavanja i završni ispiti završavaju u toku akademske godine mogu konkurisati samo ako se obavežu na plaćanje stanarine za cijelu akademsku godinu

– novoupisani studenti (brucoši) podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva završnog razreda srednje škole

 1. Kopiju lične karte i originalnu CIPS-ovu prijavu (ne stariju od 3 mjeseca)
 2. Ovjereno Rješenje o administrativnoj zabrani na dio plaće/primanja jemca za otplatu neizmirenih obaveza u vezi sa smještajem i ishranom studenta, koju popunjava član uže porodice koji se nalazi na kućnoj listi studenta aplikanta sa stalnim zaposlenjem ili drugo fizičko lice sa stalnim zaposlenjem kod pravnog lica (primjerak rješenja se nalazi na web stranici Studentskog centra IZ u BiH a ovjerava ga poslodavac) ili izjava davaoca stipendije da će za akademsku 2020/21. godini redovno izmirivati obaveze u vezi sa smještajem i ishranom studenta (ime i prezime) korisnika usluge u domu Studentskog centra IZ u BiH.

 

Kandidati mogu dostaviti i dodatna dokumenta radi bodovanja:

 1. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)
 2. Uvjerenje o ukupnim primanjima članova porodice (plaće, penzije i druga primanja)
 3. Potvrdu/uvjerenje o ostvarenim rezultatima tokom srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja i na takmičenjima (kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa)
 4. Potvrdu od Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja
 1. Potvrdu o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (lične, roditelja ili staratelja)
 1. Potvrdu o učešću roditelja/staratelja u Armiji RBiH

Navedena dokumenta (originali ili ovjerene kopije) moraju biti izdati od nadležne institucije i ne mogu biti starija od šest mjeseci.

Rangiranje kandidata obavit će Konkursna komisija na osnovu kriterija i zbira bodova koji se utvrđuju  na osnovu dostavljenih dokumenata.

Prednost pri prijemu u dom Studentskog centra imaju studenti Fakulteta islamskih nauka i maturanti medresa koji studiraju na drugim fakultetima/univerzitetima.

IV

Pravo učešća na Konkurs nemaju :

– Studenti korisnici studentskog doma koji su u prošloj godini kršili odredbe Pravilnika o kućnom redu i protiv kojih je izrečena teža disciplinska mjera;

– Studenti korisnici studentskog doma koji u prošloj godinu nisu izvršili svoje finansijske ili druge ugovorene obaveze prema Studentskom centru IZ u BiH.

 

V

Lista primljenih kandidata bit će objavljena na web-stranici Studentskog centra IZ u BiH (www.studentskicentariz.ba).

Studenski centar će nakon prijema i obrade svih aplikacija odrediti uvjete i dinamiku useljavanja, raspored korištenja smještajnih kapaciteta i druge elemente u vezi sa smještajem studenata te informacije objaviti na web-stranici Studentskog centra.

VI

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u domu Studentskog centra, koriste usluge u periodu od 15.09. 2020. do 15.07.2021. godine i dužni su redovno i u cijelosti izmirivati svoje obaveze.

VII

Međusobni odnosi Studentskog centra kao davaoca usluga i studenata korisnika usluga uredit će se posebnim ugovorom koji će precizirati prava i obaveze ugovornih strana za naznačeni period.

VIII

Potvrdu o upisu na fakultet studenti prve godine dostavljaju prilikom prijema u Studentski centar a studenti starijih godina najkasnije do 01.11.2020. godine.

IX

Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili poštom  na adresu:

Studentski centar IZ u BiH, Logavina 75, 71 000 Sarajevo sa naznakom, Prijava za smještaj u domu Studentskog centra IZ u BiH, do srijede 15.07.2020. godine.

Zahvaljujemo se aplikantima na povjerenju koje ukazuju Studentskom centru IZ u BiH prijavom na ovaj Konkurs.

prijava-za-smjestaj-5 RJEŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI

RJEŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI