Select Page

Na osnovu člana 103. st. (1) i (2) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17,35/20, 40/20 i 39/21) i člana 104. stav (2) tačka j) Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, odluke Vijeća br: : 03-03-6. elek. Sjed.- /22 od 09.06.2022. godine, saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku br: 02-03-2-2237-3/22 od 16.06.2022. godine i Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-11-73/22 od 20.07.2022. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA
U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

1. Oblast Islamska civilizacija, 1 nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje, svi kandidati prilažu: CV u elektronskoj i štampanoj formi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, spisak objavljenih radova i knjiga sa naznakom autorstva ili koautorstva (u elektronskoj i štampanoj formi), naziv publikacije gdje je rad objavljen, tekst objavljenih naučnih radova i knjige, dokaze da su radovi, knjige i drugo objavljeni, rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inostranstvu. Kandidati mogu da prilože dokumente o znanju jezika, rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti i druge dokaze relevantne za izbor.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na visokoškolskoj ustanovi, kako slijedi:

a) redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja dužni su da u svojoj prijavi naznače oblast za koju se prijavljuju; u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.
Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija.
Dokumenti se ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne razmatraju se.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.
Prijave na konkurs sa dokumentima predaju se na adresu: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi.

Datum objave 31.08.2022. godine, Oslobođenje

Konkurs redovni prof. ISLAMSKA CIVILIZACIJA

Prijava na konkurs