Select Page

Doktorsku disertaciju “Utjecaj islamskog vjersko-teološkog razumijevanja fenomena boli i patnje na kvalitetu života osoba s posebnim potrebama” uspješno je odbranio Damir Babajić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Disertaciju je radio pod mentorstvom rahmetli profesora Samira Beglerovića, a poslije njegove smrti pod mentorstvom profesora Adnana Silajdžića.

Komisiju za odbranu disertacije su činili docent Senad Mehmedinović – predsjednik, docent Orhan Jašić – član, te profesor Adnan Silajdžić – mentor i član.

Odbranom disertacije, Babajić je proglašen novim doktorom islamskih nauka iz oblasti akaida.

Prema nomenkalturi višedisciplinarnosti, disertacija dr. Babajića je multidisciplinarnog i transdisciplinarnog karaktera jer je usmjerena na proučavanje suodnosa duhovnih, tjelesnih i psihosocijalnih faktora u osoba sa posebnim potrebama suočenih sa raznim egzistencijalnim pitanjima tokom rasta i razvoja.

Istraživanje je fundamentalnog i strateškog karaktera jer su dobijeni rezultati usmjereni ka povećanju opšteg znanja ali i dovode znanje do one tačke gdje se rezultati mogu neposredno primjeniti u praksi. Rezultati istraživanja nakon sprovedenih edukativnih programa pokazali su značajne pozitivne promjene na svim dimenzijama religioznosti i kvaliteti života.

Naučne spoznaje nastale iz rezultata istraživanja opravdavaju primjenu edukativnih programa u radu sa populacijom osoba sa posebnim potrebama na osnovu kojih se mogu objašnjavti i predviđati pozitivne promjene u stukturi dominantnih misli, kvaliteti života i smanjenju duhovne, fizičke i emocionalne boli.

Disertacija dr. Babajića je originalno istraživanje koje ima naučni i praktični značaj, te predstavlja pionirsko istraživanje i čvrst osnov na kojemu je moguće graditi i razvijati muslimansku pastoralnu i praktičnu teologiju.

Dr. Damir Babajić (1982., Srebrenik) završio je Behram-begovu medresu 2001., a Fakultet islamskih nauka 2012. godine.
Poslijediplomske studije je okončao na katedri za akaid (islamsku dogmatiku), tesavuf i uporedne religije 2015. godine.
Autor je više knjiga i znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Oženjen je i otac troje djece. Živi i radi u Minhenu, Njemačka.

(H.I. / Preporod.info)