Select Page

 

Mr. Fadilj Maljoki danas je na Fakultetu islamskih nauka odbranio doktorski rad na temu: “Savremeni obnoviteljski pristup u hermeneutici hadisa” pred Komisijom u sastavu: prof. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, prof. dr. Mustafa Hasani, član i prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor i član.

Mr. Fadilj Maljoki rođen je 11. juna 1986. godine u Prizrenu. Osnovno školovanje završio je u Rapči nakon čega upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju, kao učenik generacije, završava 2005. godine.

Iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem diplomira 2010. godine i stiče zvanje profesora islamske teologije. Godine 2012. upisuje postdiplomski studij na istom fakultetu. Uspješnom odbranom magistarske teze „Skriveni nedostaci u hadisu i njihov utjecaj na izvođenje pravnih propisa“, 2016. godine  postaje nosilac titule magistara islamskih nauka.

U periodu od 2010. do 2011. godine radio je kao imam u bošnjačkim džematima u Sakramentu, Pitsburgu i Detroitu u Sjedinjenim Američkim Državama. Od 2012. do 2019. godine radio je kao imam u Medžlisu Islamske zajednice sarajevu u džematima Čobanija i Gorica. Od 2013. godine redovno je zaposlen kao Asistent na Katedri za hadis, Fakultet islamskih nauka, a od 2018. godine kao viši asistent. U svojoj akademskoj karijeri do sada je objavio više naučnih i stručnih radova u referentnim publikacijama.

Bio-bibliografija mr. Fadilja Maljokija