Select Page

U utorak, 19. januara 2021., na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu Md. Nurul Huda, student iz Bangladeša, odbranio je prvu magistarsku tezu u okviru programa islamskih studija na engleskom jeziku „Islam u Evropi“ (Master's in Islamic Studies „Islam in Europe“). Radi se ujedno o prvoj tezi koja je na Fakultetu islamskih nauka odbranjena na engleskom jeziku. Naslov teze je „Religijska praksa, obrazovanje i autoriteti bangaldežanske muslimanske dijaspore u Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji“ (Religious Practice, Education and Authorities of Bangladeshi Muslim Diasporas in the United Kingdom and Italy), a odbranjena je pred komisijom u sastavu: prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, predsjednica, prof. dr. Nedim Begović, mentor i član i mr. Azra Kulenović, viša asistentica, član.

Mr. Nurul Huda rođen je 1993. u Sirajganju, gradu u sjevernom dijelu Bangladeša. Studirao je na prvom i drugom ciklusu studijskog programa arapske književnosti na Univerzitetu Rajshahi u Bangladešu. Obavljao je dužnost predsjednika Udruženja mladih Južne Azije (South Asian Youth Association) čija je misija da mlade studente pripremi za uspješno suočavanje s različitim izazovima 21. st. U svom magistarskom radu istraživao je na koji način je dijasporalno okruženje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji, dvije evropske države s najbrojnijim bangladežanskim zajednicama, utjecalo na religijsku praksu, obrazovanje i autoritete tih zajednica.

 

Prof. dr. Nedim Begović, iznoseći svoje impresije o mentorskom radu s magistrandom, naveo je da je Md. Nurul Huda pohađao njegova predavanja na predmetu Islamska jurisprudencija u evropskom kontekstu I (Islamic Jurisprudence in the European Context I) na kojima se isticao napornim radom, zalaganjem i učešćenjem u diskusijama o različitim temama. Izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da je Nurul Huda objavio istraživački rad kojeg je napisao u okviru spomenutog nastavnog predmeta u međunarodno naučnom časopisu Al-Milal u Pakistanu koji publikuje priloge na tri jezika, arapskom, engleskom i urdu.

 

Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević je govorila o svom iskustvu rada s kandidatom na predmetu Religijska pedagogija (Religious Pedagogy) kao izbornom predmetu na Master studiju „Islam u Evropi“, te naglasila da je master teza Md. Nurul Hudaa na sistematičan način tretirala odabranu temu i da ona predstavlja dobar početak za njegov dalji naučnoistraživački rad.

 

Mr. Azra Kulenović, viša asistentica, inicirala je diskusiju s kandidatom o načinu na koji je pandemija COVID-19 utjecala na njegovo istraživanje, posebno u dijelu koji se ticao realizacije intervjua s predstavnicima bangladežanskih zajednica u Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji.

 

Odbrani teze prisustvovao je dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović. Uručujući prigodan poklon kandidatu, on je kazao da je ovo jedinstven događaj za Fakultet islamskih nauka i izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da je čestiti mladić Nurul Huda iz Bangladeša došao u Bosnu i Hercegovinu da brani svoju magistarsku tezu iz islamskih studija. Izrazio je nadu da će mr. Nurul Hudau ostati u lijepom sjećanju boravak u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, te da će znanje koje je sticao od profesora Fakulteta islamskih nauka primijeniti na dobrobit naroda zemlje iz koje potječe.

 

Mr. Md. Nurul Huda planira nastavak svojih akademskih studija u Ujedinjenom Kraljevstvu.