Select Page

Broj: VDS-85-458/24
Datum: 29.05.2024. godine

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija projekta doktorske disertacije pod naslovom “Predaja kao kriterij autentičnosti kiraeta” mr. kurra hafiza Alije Rahmana za ponedjeljak, 08. juli 2024. godine, u 10:00 sati, u prostorijama Dekanata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom u sastavu:

1. dr. Zuhdija Hasanović, redovni profesor, predsjednik,
2. dr. kurra hafiz Dževad Šošić, redovni profesor, mentor i član,
3. dr. hafiz Abdul-Aziz Drkić, docent, član,
4. dr. Amrudin Hajrić, redovni profesor, zamjenik člana.

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof. dr. Almir Fatić

Dostavljeno:
1x Oglasna tabla Fakulteta islamskih nauka
1x Oglasna tabla Univerziteta u Sarajevu