Select Page

 

Odbranom doktorskog rada pod naslovom “Tesavvufsko-odgojna misao Ibn ̒Atā‘illāha As-Sakandarīja”, 22.6.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, zvanje doktora islamskih nauka stekao je mr. hfz. Edin Dedić. Doktorska disertacija odbranjena je pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević i prof. dr. Samir Beglerović.

Hfz. Edin Dedić rođen je 1980. godine u Tuzli. Alumnist je Behram-begove medrese u Tuzli, a 2002. godine diplomirao je na Al-Azharu. Nakon obavljanja imamskog posla u rodnom gradu, od 2004. godine zaposlen je kao profesor Kiraeta u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Titulu hafiza Kur’ana Časnog stekao je pred komisijom za hifz Rijaseta IZ-e u BiH 2005. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odbranivši rad pod naslovom “Pedagoška etika Ebu Hamida El Gazalija”, 2014. godine, stekao je zvanje magistra.

 

 

Mr. Samed Omerdić je 24.6.2020. na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranio doktorski rad pod nazivom “Temeljna učenja alevija”. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik Komisije, prof. dr. Samir Beglerović, član Komisije i prof. dr. Nedžad Grabus, mentor i član Komisije.

Samed Omerdić, rođen je 1987. godine u Travniku. Medresu Anadolu Imam-hatip završava 2006. godine. Diplomantom Fakulteta islamskih nauka Uludag univerziteta u Bursi postaje 2010. godine. Na istom fakultetu 2012. godine odbranio je i magistarski rad pod naslovom “Husein-ef. Đozo, život, djela i teološko-reformatorsko mišljenje”. Povratkom u domovinu je radio na mjestu odgajatelja Elči Ibrahim-pašine medrese te kao predavač turskog jezika u edukacijskom centru u Travniku do 2013. godine. Honorarno je obavljao i poslove imama, hatiba i muallima u džematima u BiH i dijaspori.

 

 

Mr. Nihad Čamdžić je 15.07.2020. godine stekao titulu doktora islamskih nauka, odbranivši doktorski rad pod naslovom: “Predstavljanje i analiza glavnih tokova religijske misli u Iranu – Od II svjetskog rata do danas”, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Disertacija je odbranjena pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Samir Beglerović, predsjednik Komisije, prof. dr. Sedad Dizdarević, član Komisije te prof. dr. Adnan Silajdžić, mentor i član Komisije.

Nihad Čamdžić rođen je 1971. godine u Obrenovcima kod Zenice. Srednju Metalsku školu završava u Zenici. Početkom agresije priključio se Armiji RBiH, a u međuvremenu studirao na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. Nakon agresije na BiH radio je kao vjeroučitelj na području općine Zenica. Diplomant Fakulteta za književnost, na odsjeku za perzijski jezik i književnost Univerziteta Shahid Bahashti u Teheranu postao je 2002. godine. Pri istom fakultetu magistrirao je 2006. godine na temu“Odnosi između Irana i Osmanske imperije tokom konstitutivne revolucije u Iranu 1904-1911”. Povratkom u BiH radio je kao prevodilac za perzijski jezik u predstavništvu iranske televizije u Sarajevu, te bio na čelu fondacije Alast u Zenici. Godine 2019. promoviran je u zvanje višeg asistenta na Katedri za islamsku kulturu i civilizaciju Islamske pedagoške akademije u Zenici.

 

 

Mr. hfz. Adnan Srebrenica je 20.7.2020. godine na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranio doktorski rad pod naslovom “Upravljanje ljudskim potencijalima u sunnetu Božijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s.” Doktorska disertacija odbranjena je pred Komisijom u sastavu doc. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik Komisije, prof. dr. Zuhdija Hasanović, član Komisije i prof. dr. hfz. Aid Smajić, mentor i član Komisije.

Hfz. Adnan Srebrenica rođen je u Zenici 1980. godine. Završio je Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku, a potom i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Titulu hafiza je stekao pred komisijom Rijaseta IZ u BiH 2004. godine. Temom pod naslovom “Analiza odgojnih sredstava koje je koristio Božiji Poslanik, s.a.v.s., u svom radu”, magistrirao je na istom fakultetu 2015. godine. Osim imamskih poslova pri MIZ Busovača, radio je i kao vjeroučitelj u MSŠ Busovača. Danas obavlja funkciju glavnog imama MIZ Busovača.

 

Mr. Azmir Jusufi je u ponedjeljak 20.7.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, odbranio doktorski rad pod naslovom “Hafiz Ali Korca i njegov prijevod i komentar Kur’ana na albanski jezik”. Komisiju za odbranu rada su činili: prof. dr. Enes Karić, predsjednik Komisije, prof. dr. Xabir Hamiti, član Komisije te prof. dr. Almir Fatić, mentor i član Komisije.

Azmir Jusufi rođen je 1985. godine u Prizrenu. Godine 2004. završio je Alauddin medresu u istom gradu. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2008. godine, na kojem završava i postiplomski studij odbranom magistarskog rada pod naslovom “Šerif Ahmeti i njegov doprinos u prevođenju i tumačenju Kur›ana na albanskom jeziku”, 2015. godine. U toku studija je bio honorarno angažiran kao imam u SD “Bjelave” u Sarajevu. Povratkom u domovinu, obavljao je poslove mujezina, a potom radio i kao edukator u Alauddin medresi u Prizrenu. Nakon toga je vršio dužnost hatiba u Džuma džamiji (2014-2015), a potom i dužnosti pomoćnika imama i muallima u Darus-selam džamiji u Prizrenu. Od aprila 2018. godine radi kao prefesionalni prevodilac (bosanski, srpski, albanski) u kompaniji GC&DA.

 

 

U ponedjeljak 20.07.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu magistar Samedin Kadić uspješno je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Razumijevanje pojmova znanje i vjerovanje u Ibn Ṭufaylovom djelu Ḥayy ibn Yaqẓān: povijest recepcije”. Doktorska disertacija odbranjena je pred komisijom u sastavu: prof. dr. Enes Karić, predsjednik Komisije, prof. dr. Hasan Džilo, član Komisije te prof. dr. Orhan Bajraktarević, mentor i član Komisije.

Samedin Kadić je rođen 1982. godine u Sarajevu. Godine 2001. završio je Gazi Husrev-begovu medresu, a 2006. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju. Zvanje magistra filozofije stekao je na istom fakultetu 2009. godine. Samedin Kadić je zaposlenik Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, trenutno u zvanju višeg asistenta na Katedri za islamsku filozofiju.