Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je u srijedu 5. februara 2020. godine održana javna odbrana doktorske disertacije mr Ahmeda Hatunića pod naslovom: „Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa“.

Kandidat je uspješno odbranio disertaciju pred Komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Nedim Begović, predsjednik Komisije, vanredni profesor dr. Enes Ljevaković, član Komisije te vanredni profesor dr. Mustafa Hasani, mentor i član Komisije.