Select Page

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA ZA ČETVRTU NAUČNU KONFERENCIJU SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

“IMAM EBU HANIFE”

(Sarajevo, 15-16. decembar 2021.)

 

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u cilju prepoznavanja izazova novih tumačenja islama i pokušaju pružanja adekvatnog odgovora na iste 2007. godine organizirao Prvu naučnu konferenciju o Islamskoj tradiciji Bošnjaka pod nazivom „Islamska tradicija Bošnjaka: Izvori, razvoj, institucije, perspektive“ čiji je svrha bila identifikacija i kritičko valoriziranje osnovnih elemenata islamske tradicije Bošnjaka. Nakon toga uslijedila je Druga naučna konferencija „Islamski diskurs u/za BiH: Stanje, perspektive i prioriteti“ realizirana 2010. godine u organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, a koja je ujedno bila i nastavak aktivnosti u smjeru identifikacije i odgovora na izazove islamskoj tradiciji Bošnjaka. Treća konferencija pod naslovom „Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: Izazovi i odgovori“ 2017. godine tematizirala je historijske okolnosti koje su pogodovale širenju novog tumačenja islama u Bosni i Hercegovini, matične tokove u diskursu vaninstitucionalnih pozivača ispravnom prakticiranju islamskih propisa i odgovor Islamske zajednice na polemička pitanja.

Važan segment islamske tradicije Bošnjaka jeste pripadnost hanefijskom mezhebu o čijem se utemeljitelju imamu Ebu Hanifi u bosanskohercegovačkom diskursu malo govori. Uz kraće osvrte i crtice objavljene unutar studija koje se primarno bave nekom naučnom disciplinom u kojoj je Ebu Hanife ostavio zapažen trag (fikh, hadis, akaid), koliko nam je poznato do sada je na bosanskom jeziku o životu Ebu Hanife objavljena samo jedna cjelovita knjiga, a ni ona nije nastala iz pera domaćeg autora.

Posljednjih desetljeća među novim tumačima islama u Bosni i Hercegovini mogle su se čuti negativne kvalifikacije o ličnosti Ebu Hanife, vezane za njegov doprinos hadisu kao drugom izvoru islama, njegovom razumijevanju određenih tema iz akaida, usul-i fikha i dr. Sve to čini se s ciljem diskreditacije ličnosti Ebu Hanife, a potom hanefijskog mezheba, maturidijskog akaida, islamske tradicije Bošnjaka i konačno Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini čije djelatnosti se prema Ustavu čl. 4: „…temelje na Kur’an-i Kerimu,  sunnetu Muhammeda, alejhi-s-selam, islamskoj tradiciji Bošnjaka..:“, i koja prema članu 7. Ustava: „U tumačenjima vjere i izvršavanja ibadetskih i islamskih dužnosti…primjenjuje maturidijski akaid i hanefijski fikh.“

Cilj ove naučne konferencije s međunarodnim učešćem jeste da se muslimanima u jugoistočnoj Evropi predstavi i približi život i djelo našeg imama Ebu Hanife i njegov visoki položaj koji zauzima kod objektivnih, klasičnih i savremenih, učenjaka i stručnjaka u različitim islamskim disciplinama, prvenstveno u fikhu, hadisu i akaidu te da se savremene kritike o njegovom doprinosu pomenutim naukama objektivno sagledaju i naučno valoriziraju.

U tom smislu, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i Fakultet islamskih nauka će, u saradnji sa srodnim naučnim i naučnoistraživačkim ustanovama, 15. i 16. decembra 2021. godine u Sarajevu organizirati naučnu konferenciju s međunarodnim učešćem „Imam Ebu Hanife“.

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka poziva sve naučnike i istraživače koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju života i djela imama Ebu Hanife da podnesu prijave za učešće na naučnom skupu. Aplikantima sugerišemo da se njihove teme budu usmjerene ka nekoj od sljedećih oblasti:

Život Ebu Hanife

Historijski kontekst krajem I i početkom II hidžretskog stoljeća, Kufa u doba Ebu Hanife; Ebu Hanifin status unutar selefi-saliha (tabi’in ili tabe’a tabi’in), njegov porodični život – roditelji, supruga/e, djeca, rodbina; njegovo školovanje i prijatelji; njegovi učitelji; Ebu Hanife kao učitelj; učenici Ebu Hanife o njemu; formalni poslovi koje je obavljao Ebu Hanife, karakterne osobine Ebu Hanife: pobožnost, moral, mudrost i sl.; smrt Ebu Hanife.

Ebu Hanife i hadis

Nauka hadisa u vrijeme Ebu Hanife; stavovi hadiskih stručnjaka o Ebu Hanifi kao raviji; hadisi koje prenosi Ebu Hanife u poznatim zbirkama hadisa – kritika; stepen Ebu Hanifih učitelja i učenika u hadisu i njihova zastupljenost kao ravija u poznatim zbirkama hadisa; Buhari i sintagma „neki ljudi kažu“; Nasaijeva ocjena Ebu Hanife kao ravije i odgovor na nju; Ibn ebi Šejbe i Ebu Hanife; Albanijeva kritika Ebu Hanife kao ravije; kritika Albanijeve kritike Ebu Hanife (Šuajb Arnaut i drugi).

Ebu Hanife i usul-i fikh

Izvori fikha kod Ebu Hanife; kritika izvora fikha kod Ebu Hanife; koje hadise je Ebu Hanife koristio prilikom donošenja šerijatskog propisa – kritika; Ebu Hanife i tradicija (eser); kijas i njegova kritika; istihsan i njegova kritika; el-maslaha el-mursela; istislah; ‘urf; odnos prema Kur’anu u svjetlu djela Ahkamu-l-Qur’an od el-Džessasa; refleksije usul-i fikha i metodologije hanefijskog mezheba u djelu Umdetu-l-qari šerh Sahihi-l-Buhari.

Islamsko vjerovanje u mišljenju Ebu Hanife

Iman kod Ebu Hanife i kritika; počinilac velikog grijeha i kritika; Ebu Hanife mirdžija?; Božija svojstva kod Ebu Hanife i kritika; Ebu Hanife i Et-Tahavijeva akida; Ebu Hanife – El-Maturidi – El-Ešari korelacije i utjecaji.

Ebu Hanife u Bosni i Hercegovini

Ebu Hanifino mišljenje u Bosni i Hercegovini; refleksije njegovog mišljenja na islamsku tradiciju Bošnjaka; kritika i rasprave o Ebu Hanifi na bosanskom jeziku; objavljeni radovi o Ebu Hanifi na bosanskom jeziku.

 

Prijava treba sadržavati:

 • Ime i prezime, zvanje i naziv matične institucije
 • Naslov rada
 • Abstrakt (do 250 riječi)
 • Kraću biografiju (do 200 riječi u trećem licu)
 • Aktivnu email adresu

Prijave na bosanskom ili engleskom jeziku potrebno je dostaviti do ponedjeljka 31. maja 2021. godine na adresu duranovic@iitb.ba ili ljevakovic@iitb.ba.

O rezultatima javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni do 1. juna 2021. godine. Aplikanti čiji radovi budu prihvaćeni obavezuju se da će dostaviti konačnu verziju rada do 30. novembra 2021. godine kako bi isti mogao biti uključen u zbornik radova sa konferencije.

 

Naučni odbor:

 1. Prof. dr. Enes Ljevaković
 2. Prof. dr. Dževad Hodžić
 3. Prof. dr. Fikret Karčić
 4. Prof. dr. Zuhdija Hasanović
 5. Prof. dr. Nedžad Grabus
 6. Doc. dr. Senad Ćeman
 7. Dr. Ferid Dautović
 8. Dr. Elvir Duranović

 

Kontakt:

ELVIR DURANOVIĆ

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu

Tel. +387 33 570 311

duranovic@iitb.ba

 

SUMEJA LJEVAKOVIĆ-SUBAŠIĆ

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u Sarajevu

Tel. +387 33 570 312

ljevakovic@iitb.ba