Select Page

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA 

SARAJEVO

Radna jedinica za epidemiologiju 

SMJERNICE ZA PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJE SARS-COV-2 VIRUSOM TOKOM ODRŽAVANJA PRAKTIČNE NASTAVE I ISPITA 

Smjernice imaju za cilj prevenirati infekciju SARS-COV-2 virusom kako uposlenika obrazovnih ustanova tako i samih studenata koji prisustvuju praktičnoj nastavi i ispitima.

Nakon donošenja Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokavane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici održanoj 29.05.2020. godine, u skladu s odredbom člana 6. stav (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Fedralnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH“ broj 10/12), donesena je Naredba gdje tačka 13. se odnosi na zabranu rada osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama, održavanje pripravničkog i specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 31.05.2020. čime se omogućuje:

  • Održavanje nastave koja podrazumijeva praktični rad studenata (eksperimentalne i

kliničke vježbe, kamerno muziciranje, tehničko-tehnološke vježbe, arhivski rad, vježbe iz stručno-umjetničkih predmeta, specifično individualne vježbe, terenske vježbe i stručna praksa)

  • Održavanje ispita u učionici, prijemnih ispita, te odbranu završnih radova na svim ciklusima studija.

Upute za studente 

Prilikom dolaska studenata radi obavljanja praktične nastave ili polaganja ispita potrebno je pridržavati se osnovnih mjera prevencije nastanka i širenja oboljenja COVID 19 (nošenje zaštitne opreme, održavanje fizičke distance, dezinfekcija ruku, dezinfekcija obuće pri ulasku).

Preporuka je da svaki student ispuni obrazac kojim izjavljuje da je zdrav, da nema temperaturu niti respiratorne simptome, da nije u samoizolaciji i da nije imao kontakt sa osobom koja je sumnjiva ili pozitivna na SARSCOV 2.

Prije ulaska studenata u učionice, laboratorije, prostorije za obavljanje praktične nastave ili u prostorije za polaganje ispita preporučuje se pranje i dezinfekcija ruku i održavanje fizičke distance u svim smjerovima, uz obaveznu upotrebu maski za lice.

Studenti su dužni isprintati priloženu Izjavu o zdravstvenom stanju, potpisati je i donijeti prilikom dolaska na prvi ispit.

IZJAVA o zdravstvenom stanju studenta