Select Page

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu,
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i
Pravoslavni bogoslovski fakultet ”Sv. Vasilije Ostroški” u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu

raspisuju
Konkurs za upis na master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira
u školskoj 2020./2021.

Master program traje jednu godinu, a uspješnim završetkom stječe se akademski/stručni naziv magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.
Ukupan broj ECTS bodova koji student mora ostvariti u toku studija je 60. Predmeti su jednosemestralni. Obaveze studenata u pogledu pohađanja nastave obuhvaćaju najviše 30 sati predavanja i vježbi sedmično.

Interdisciplinaran karakter drugoga ciklusa studija sastoji se u tome što je zajednički master studij organiziran iz naučnih oblasti teologije i izgradnje mira. Aplikativni karakter master studija je osiguran na način da se teološka prizma komplementira uvođenjem akademske oblasti izgradnje mira u međureligijskom društvenom kontekstu.

Opći uvjeti upisa na zajednički master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira

Pravo upisa na master studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova, kao i diplomirani kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (4 godine). Pravo upisa također stječu studenti koji su završili petogodišnji integrirani studij (I i II ciklus) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 300 ECTS bodova.
Fakulteti osiguravaju ravnopravnost svih prijavljenih i vrše klasifikaciju i odabir kandidata za upis na temelju sljedećih kriterija:

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • vrsta završenog obrazovanja,
 • uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu,
 • intervju,
 • posebno znanje, vještine ili sposobnosti.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani BiH, ali se, u skladu s odlukom nadležnoga državnog tijela ili visokih obrazovnih institucija, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Ishodi učenja

Uspješnim završetkom master programa Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

 • Znanje i razumijevanje pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalnog učenja te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i saradnje i razumijevanje prirode mira u učenju kršćanstva i islama;
 • sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira i stečene navike promišljenih praktičara;
 • uvid u pojedine aspekte teoloških učenja te njihove mirotvorne dimenzije;
 • detaljno znanje i razumijevanje teoretskih koncepata koji se odnose na teoriju i analizu konflikta, stratešku izgradnju mira i sposobnost da se na njih odgovori;
 • vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima;
 • vještine liječenja traume i pomirenja;
 • sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi;
 • sposobnost promišljenog angažiranja, korištenja religije i povjerenja.

Cijena studija i mogućnosti stipendiranja

Cijena studija iznosi 3.200,00 KMZa najuspješnije kandidate bit će osigurane stipendije.

1. Odluka o dodjeli stipendije za program temeljit će se na sljedećim kriterijima:

• Visoka akademska postignuća, koja se dokazuju akademskim prepisom i pismom preporuke profesora (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
• finansijska potreba, koja se dokazuje dostavljenim finansijskim informacijama (detalji će biti naznačeni u pozivu za prijavu);
• prepoznati doprinos međureligijskom dijalogu i izgradnji mira;
• dodatni kriteriji koje uspostavi Zajedničko vijeće (npr. prethodno stečeni akademski stupanj u određenoj oblasti).

2. Dostupnost

• Stipendije programa uvjetovane su Fondom za stipendije i dodjeljivat će se studentima kako bi im olakšale studij;
• za program studija dodjeljivat će se stipendije od 90%, 75%, 50% i 25%;
• svi kandidati će obaviti intervju sa Komisijom za prijem studenata.

Organizacija studija

Nastava se u pravilu organizira u popodnevnim terminima poslije 16.00 h i vikendom u skladu s mogućnostima fakulteta, a s ciljem otvaranja master studija radnom dijelu populacije.

Upis studenata

Planiran je upis do 35 kandidata:

 • 15 na redovan studij čije troškove snose studenti;
 • 15 vanredan studij, i
 • 5 strani državljani.

Dokumenti potrebni za upis:

– Zahtjev za upis (u molbi navesti na koji se fakultet upisuje kao matični fakultet: Fakultet islamskih nauka, Katolički bogoslovni fakultet ili Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški” Foča)
– Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH, a čiji su dokumenti u postupku priznavanja, mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
– Originalna diploma o završenom prvom ciklusu studija;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uvjerenje o državljanstvu;
– Prijava o mjestu boravka (CIPS);
– Kopija lične karte;
– Dvije fotografije (6cmx4cm).

Zajednički studij je organiziran na principu da aplikant bira fakultet koji je odgovoran za vođenje evidencije o studiju, završne kolegije, magistarski rad i ocjene. Svi studenti će pohađati iste kolegije zajedno.

Prijava kandidata neće se vršiti online nego se dokumenti trebaju predati lično ili šalju preporučenom poštom na sljedeću adresu:
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Josipa Stadlera 5, 71 000 Sarajevo, s naznakom “Za konkurs za master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira” (Kandidat u svojoj prijavi treba navesti koji fakultet bira kao matični).

Zahtjevi za upis mogu se podnijeti od 16. 6. 2020. do 1. 10. 2020.
O svim informacijama i postupku nakon zaprimanja dokumentacije te upisu kandidati će biti obaviješteni putem e-mail pošte koju treba naznačiti u zahtjevu za upis.

Kandidati koji budu primljeni, za upis u prvu godinu studija, pored već predanih dokumenata, podnose:
– upisni, semestralni list i ŠV-obrazac (preuzima se na fakultetu),
– upisnicu – indeks i
– podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (za studente koji se upisuju na jedan od fakulteta Univerziteta u Sarajevu izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu)

Za sve pojedinosti u vezi s upisom možete se obratiti na e-mail adresu: